Subskrypcja

Dodaj adres email aby otrzymywać bieżące informacje z gminy Boguchwała.

Dodaj
Licznik odwiedzin
Łącznie 3095808 os.
W 2017 roku 79597 os.
W listopadzie 6554 os.
Dzisiaj 88 os.

Projekty z dofinansowaniem krajowym i unijnym


Informacja o projekcie „Elektroniczna Gmina Boguchwała - krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich”

Celem projektu zrealizowanego przez gminę Boguchwała było wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych poprzez dokończenie tworzenia platformy sprzętowo-programowej e-administracji w gminie Boguchwała oraz utworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu i usług administracji.

W ramach projektu została zmodernizowana infrastruktura sprzętowa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Zakupiono serwery, stacje robocze, niezbędny sprzęt sieciowy oraz oprogramowanie. Dzięki tym działaniom możliwe stało się uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców gminy, takich jak:

- możliwość bezpłatnego otrzymania konta poczty elektronicznej,
- bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń w serwisie internetowym, umożliwiającym kontakt on-line z urzędem,
- możliwość umieszczania wpisów do internetowej baza firm i usług gminy Boguchwała,
- możliwość załatwiania spraw poprzez Internet z wykorzystaniem utworzonego w ramach projektu Lokalnego Centrum Certyfikacji,
- przeglądanie katalogu księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale,
- korzystanie z e-dziennika, który umożliwi rodzicom śledzenie postępów w nauce dziecka oraz kontakt ze szkołą za pośrednictwem Internetu,
- korzystanie z elektronicznej bazy informacji prawnych, która jest dostępna w publicznych punktach dostępu do Internetu i usług administracji,
- korzystanie z usług uruchomionego w każdym sołectwie publicznego punktu dostępu do Internetu i usług administracji. Punkty są zlokalizowane w siedzibach Filii Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku. Punkty te są wyposażone w komputery z dostępem do Internetu. Pracę każdego punktu nadzoruje przeszkolona osoba, która udziela pomocy w korzystaniu z udostępnionych komputerów i jednocześnie obsługuje interesantów, mogących załatwić niektóre sprawy urzędowe właśnie w tym punkcie.

Informacji odnośnie projektu udziela Biuro Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz pracownicy Filii Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku.

Projekty z dofinansowaniem krajowym i unijnym

PROJEKTY w 2013 roku:

"Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego"

Wartość projektu: 8 265 353,76 zł
Wartość dotacji: 6 217 189,30 zł
Okres realizacji projektu: 2013-2014

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP (działanie 7.2). Celem ogólnym projektu jest ożywienie społeczno- gospodarcze byłego gospodarstwa rolnego stanowiącego obszar zdegradowany w Boguchwale, polegające na rewitalizacji zespołu zabudowy jako placu publicznego - tj. rynku miejskiego z obiektami użyteczności publicznej oraz udostępnienie terenu i jego powiązanie z otoczeniem (utworzenie powiązań komunikacyjnych i przestrzennych oraz widokowych)."System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego"


Wartość projektu: 230 567,19 zł
Wartość dotacji: 178 838 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP (oś III). W wyniku realizacji zadania powstała aplikacja gminnego systemu informacji przestrzennej oraz zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi aplikacji."Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Boguchwała poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych miejscowości"

Wartość projektu: 38 376 zł
Wartość dotacji: 24 960 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ("małe projekty"). W ramach projektu zakupiono i zamontowano 10 tablic informujących o walorach turystyczno-rekreacyjnych gminy we wszystkich jej miejscowościach (Boguchwała, Kielanówka, Racławówka, Niechobrz, Nosówka, Zarzecze, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Mogielnica, Lutoryż). Tablice zawierają między innymi mapę miejscowości obrazującą infrastrukturę drogową, lokalizację i przebieg ścieżek rowerowych, lokalizację domów kultury, kościołów, zabytków danej miejscowości, lokalizacja obiektów sportowych, rekreacyjnych, zdjęcia miejscowości itp."Tradycyjnie w Boguchwale! Przez żołądek do serca!"


Wartość projektu: 17 135,96 zł
Wartość dotacji: 14 565,56 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Zadanie realizowane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy. Celem projektu była promocja produktów tradycyjnych poprzez umożliwienie współpracy pomiędzy wytwórcami tych produktów a potencjalnymi ich producentami."SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy Rozwój członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego"

Wartość projektu: 32 085,50 Euro
Wartość dotacji: 4 812,83 Euro
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany był w ramach jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 ("mikroprojekty"). Celem zasadniczym projektu był wzrost atrakcyjności osiedleńczej i gospodarczej obu miast poprzez podejmowanie odpowiednich wspólnych działań przez władze samorządowe Boguchwały i Vranova n/Topl’ou. Do tego celu służy mają badania konkurencyjności Boguchwały głównie w dwóch polach: atrakcyjności osadniczej oraz gospodarczej oraz przekazanie metodologii tych badań partnerom z Vranova n/Topl’ou."Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko-słowackiego pogranicza"

Wartość projektu: 23 877,00 Euro
Wartość dotacji: 3 581,55 Euro
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany był w ramach jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 ("mikroprojekty"). Projekt nawiązanie bezpośredniej współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą Boguchwała a miastem Snina poprzez zorganizowanie pierwszych spotkań i warsztatów teatralnych w Boguchwale z udziałem polsko-słowackiej młodzieży. Stworzona w ramach projektu baza ma być podstawą do podejmowania w przyszłości wspólnych polsko-słowackich działań zmierzających do zacieśnienia współpracy."Poprawa systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrzu"

Wartość projektu: 2 123 024,11 zł
Wartość dotacji: 996 969,79  zł
Okres realizacji projektu: 2013-2014

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP (działanie 5.1 Schemat B System oświaty). Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niechobrzu oraz przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrzu wraz z budową Sali gimnastycznej. W ramach projektu planuje się także wyposażenie obydwu szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz specjalistyczne oprogramowanie co przyczyni się do rozwoju nowoczesnych metod kształcenia i wzrostu oferty zajęć pozalekcyjnych."Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

Wartość projektu: 2 161 350 zł
Wartość dotacji: 2 161 350 zł
Okres realizacji projektu: 2013-2015

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w ramach działanie 8.3). Jego celem jest eliminacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Boguchwała poprzez zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną i niepełnosprawność dostępu do Internetu. Przewiduje się zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz dostawę usług internetowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych, a także dla 12 ogólnodostępnych świetlic znajdujących się w placówkach oświatowych gminy. W ramach zaplanowanych działań przeprowadzone zostaną także szkolenia z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu."Przedszkole dla wszystkich"

Wartość projektu: 317 011 zł
Wartość dotacji: 47 551,65 zł
Okres realizacji projektu: 2014-2015

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (poddziałanie 9.1.1 POKL). Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie 2 nowych, zamiejscowych oddziałów Przedszkola Publicznego w Boguchwale usytuowanych w miejscowości Mogielnica oraz objęcie wsparciem wszystkich dzieci z tego przedszkola (zajęcia z j. angielskiego, zajęcia ruchowe, logopedyczne)."Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niechobrzu - szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

Wartość projektu: 67 537,80 zł
Wartość dotacji: 60 334 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie przewidziane są czynne spotkania ze sztuką: lekcje teatralne, wyjazd do filharmonii, teatru, udział w Podkarpackim Święcie Niepełnosprawnych w WDK, Nauczycielami z Filharmonii Podkarpackiej, uczestnictwo w wystawach artystycznych oraz wycieczki integracyjne wszystkich uczestników objętych projektem, zabawa andrzejkowa. Dopełnieniem wyżej wymienionych działań jest doposażenie szkoły w pomoce i sprzęt specjalistyczny, np. instrumenty muzyczne, rekwizyty, programy logopedyczne, płyty, kasety, pomoce do ćwiczeń manualnych i inne.

"Akademia odpadowa - utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy"

Wartość projektu: 49 927,50 zł
Wartość dotacji: 28 449,40 zł
Okres realizacji projektu: 2013

Projekt zrealizowany przy wsparciu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Projekt polega na utworzeniu szkolnej pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Mogielnicy przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni. W ramach przedmiotowego projektu zakupiono sprzęt badawczy, m.in. mikroskop z kamerą USB, stację meteorologiczną z oprzyrządowaniem, lornetki, lupy, zestawy doświadczalne i demonstracyjne, a także sprzęt komputerowy, biurowy i wyposażenie meblowe.PROJEKTY w 2012 roku:


"Zakup i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek w Boguchwale"

Wartość projektu: 892 622,05 zł
Wartość dotacji: 446 311,02 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Projekt zrealizowano w ramach Resortowego Programu "MALUCH 2012". Zadanie polegało na zakupie lokalu z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka wraz z jego wyposażeniem oraz placem zabaw. W wyniku realizacji zadania powstał w Boguchwale żłobek gwarantujący 40 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat.

"Edukacja - szansą na lepszą przyszłość - zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale"

Nazwa Wnioskodawcy: Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale w partnerstwie z Gminą Boguchwała
Wartość projektu: 199 673,60 zł
Wartość dotacji: 175 693,60 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2013


Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach projektu licealiści ze szkoły w Boguchwale uczestniczą w dodatkowych zajęciach wyrównujących z matematyki, nauki o języku i literatury, zajęciach rozwijających z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), a także języka angielskiego oraz grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej. Dodatkowo zostali objęci doradztwem edukacyjno-rozwojowym oraz opieką psychologiczno- pedagogiczną."Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie połączenia między drogami powiatowymi nr 1435R i 1408R poprzez przebudowę ulicy Kopernika"

Wartość projektu: 836 842,26 zł
Wartość dotacji: 232 050 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. W ramach projektu dokonano remontu nawierzchni ulicy Kopernika, został również wykonany chodnik dla ruchu pieszego. Prawa strona drogi wyposażona została w pas o szerokości 3 m z podziałem na chodnik oraz ścieżkę rowerową. Po lewej stronie zbudowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,20 m. W ramach modernizacji wymieniono oznakowanie pionowe i poziome. Prace objęły również budowę odcinka kanalizacji i przebudowę istniejącego dotychczas odwodnienia ulicy.

"Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce"                        

Wartość projektu: 288 888,31 zł
Wartość dotacji: 171 500 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Nosówka poprzez remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego."Organizacja centrum wsi oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu"


Wartość projektu: 207 354,68zł
Wartość dotacji: 126 435 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu wykonano roboty remontowe Domu Ludowego w Zarzeczu, wyposażenie, budowę chodnika i miejsc parkingowych."Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu"

Wartość projektu: 251 749,39 zł
Wartość dotacji: 143 417 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu wykonano roboty remontowe i wyposażenie Domu Ludowego."Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce oraz urządzenie jego otoczenia"


Wartość projektu: 76 165,91 zł
Wartość dotacji: 46 442 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu wykonano roboty remontowe i wyposażenie Domu Ludowego."Budowa Domu Ludowego w Racławówce"

Wartość projektu: 1 905 842,20 zł
Wartość dotacji: 500 000 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2014


Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem zadania jest stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej mieszkańców miejscowości Racławówka poprzez budowę Domu Ludowego."Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury "RAZEM" w Niechobrzu, Filia w Lutoryżu"

Wartość projektu: 1 628 205,75 zł
Wartość dotacji: 459 566 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2014

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej mieszkańców miejscowości Lutoryż oraz promowanie obszarów wiejskich. Podniesienie standardu funkcjonowania budynku LOK Razem w Lutoryżu poprzez jego przebudowę i rozbudowę."Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej w Zgłobniu

Wartość projektu: 132 152,07 zł
Wartość dotacji: 93 884 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Projekt zrealizowany w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Cyfrowa szkoła". W ramach projektu dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Zgłobniu zakupiono nowoczesny, cyfrowy sprzęt, m.in. laptopy wraz z oprogramowaniem, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.

 

"Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrzu"

Wartość projektu: 68 868,18 zł
Wartość dotacji: 17 330 zł
Okres realizacji projektu: 2012


Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach modernizacji wymieniono dwa przestarzałe kotły węglowe na nowoczesny gazowy. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów i pyłów, a tym samym do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy, ochrony środowiska naturalnego. Zainstalowanie nowoczesnego kotła gazowego niesie za sobą również aspekt ekonomiczny - zmniejszy koszty eksploatacyjne ogrzewania budynku."Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce"


Wartość projektu: 330 196,00 zł
Wartość dotacji: 280 666,60 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2014


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach projektu utworzono nowy oddział przedszkolny w Kielanówce i objęto wsparciem wszystkie dzieci z tego przedszkola. W wyniku realizacji projektu przybyło 15 nowych miejsc przedszkolnych. Ponadto projekt zakłada wsparcie edukacyjne celem uatrakcyjnienia oferty dla wszystkich dzieci z przedszkola w Kielanówce."Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale"

Wartość projektu: 834 204,40 zł
Wartość dotacji: 508 661,22 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2013


Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem zadania jest stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój sprzedaży bezpośredniej poprzez przebudowę i wyposażenie lokalnego targowiska w Boguchwale. Inwestycja obejmuje między innymi roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, oświetlenie placu, remont wiaty handlowej, nawierzchni placu targowego, chodników i zieleni."System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego"


Wartość projektu: 338 619 zł
Wartość dotacji: 268 170,75 zł
Okres realizacji projektu: 2012-2013


Projekt realizowany w ramach Działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Celem inwestycji jest upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych poprzez geograficzny system informacji przestrzennej w obrębie Gminy Boguchwała.PROJEKTY w 2011 roku:


"Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwała"


Wartość projektu: 359 835,60 zł
Wartość dotacji: 359 835,60 zł
Okres realizacji projektu: 2011-2012


Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu było zapewnienie uczniom szkół podstawowych w Gminie Boguchwała dodatkowej edukacji zgodnej z indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Projekt objął 506 uczniów klas I-III z 11 szkół podstawowych Gminy Boguchwała  dodatkowymi zajęciami, w tym: logopedycznymi, rozwijającymi z nauk matematyczno-przyrodniczych, wyrównawczymi z czytania i pisania, matematyki, a także gimnastyki korekcyjnej. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość poszerzenia  wiadomości, stymulowania logicznego myślenia, rozwijania pamięci, wyobraźni i pobudzania aktywności umysłowej. Dodatkowo  uczą się twórczego myślenia, inicjatywy i operatywności. Poprzez ciekawe doświadczenia i eksperymenty poznały współzależności pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. We wszystkich  szkołach biorących udział w programie w sumie odbyło się 2070 godzin zajęć. Gmina Boguchwała zakupiła ponad 800 pomocy naukowych i dydaktycznych dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie."Zagospodarowanie centrum miejscowości Lutoryż poprzez budowę chodnika oraz pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez zakup wyposażenia domu ludowego"

Wartość projektu: 366 159,64 zł
Wartość dotacji: 148 845 zł
Okres realizacji projektu: 2011-2012


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt obejmował roboty związane z wykonaniem chodnika, wyposażenie kuchni i sali widowiskowej Domu Ludowego w Lutoryżu."Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Niechobrzu poprzez wykonanie chodnika w centrum miejscowości oraz remont sali widowiskowej i klatki schodowej w domu ludowym"


Wartość projektu: 539 473,80 zł
Wartość dotacji: 200 334 zł
Okres realizacji projektu: 2011-2012


Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano roboty remontowe Domu Ludowego w Niechobrzu, wykonano również chodnik w kilometrażu 6+540 do 7+310."Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych"

Wartość projektu: 1 116 570 zł
Wartość dotacji: 1 116 570 zł
Okres realizacji projektu: 2011-2012


Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach projektu powstały 4 spółdzielnie socjalne, które otrzymały dotację inwestycyjną  w wysokości 20 tys. na jednego członka spółdzielni. Wszystkie spółdzielnie socjalne rozpoczęły działalność w określonych przez siebie branżach (dwie spółdzielnie o profilu gastronomicznym, spółdzielnia o profilu sprzątająco-remontowym, oraz spółdzielnia o profilu remontowo-budowlanym)."Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych nr 108166R oraz 108464R w Kielanówce poprzez ich przebudowę i oznakowanie"

Wartość projektu: 1 093 057,57 zł
Wartość dotacji: 472 400 zł
Okres realizacji projektu: 2011


Zadanie zrealizowane zostało w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i obejmowało między innymi roboty w zakresie poszerzenia drogi, wykonanie chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające, oznakowanie pionowe i poziome).

PROJEKTY w 2010 roku:

"Przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji"

Wartość projektu: 1 675 610,52 zł
Wartość dofinansowania: 958 615,02 zł


Przedmiotem projektu jest przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji. Głównym celem projektu jest umożliwienie dostępu mieszkańcom gminy Boguchwała do obiektu sportowo-rekreacyjnego. Ponadto realizacja inwestycji przyczyni się także do wzrostu zainteresowania formami aktywnego wypoczynku oraz do rozwoju funkcjonalnej infrastruktury dla sportu i rekreacji. Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy Boguchwała i regionu. Wpłynie także zachęcająco  a zwłaszcza na osoby młode do pozostania na terenie gminy.

Celami bezpośrednimi projektu są: poprawa stanu lokalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, popularyzacja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Boguchwała, wzrost liczby osób z obszarów wiejskich mających dostęp do infrastruktury sportowej, stworzenie możliwości organizowania imprez i zawodów, sportowych turniejów sprawnościowych-szkolnych, międzyszkolnych, gminnych i regionalnych.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do realizacji celów V osi priorytetowej RPO WP Infrastruktura publiczna, która zakłada tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego m.in. poprzez inwestycje w sport i rekreację."Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała"

Wartość projektu: 3 947 486,63 zł
Wartość dotacji: 1 497 684,10 zł


Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych w ramach dwóch etapów: 1 etap zrealizowany (SP w Zgłobniu, SP w Nosówce, ZS w Nichobrzu, SP w Woli Zgłobieńskiej, SP w Boguchwale), etap II planowany do realizacji (DL w Kielanówce, DL w Nosówce, filia GOKiW w Zgłobniu, DL w Lutoryżu, SP i Gimnazjum w Racławówce, SP i Przedszkole Publiczne w Boguchwale)."Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów słonecznych"


W ramach projektu: RPO WP, działanie 2.2
Wartość projektu: 796 061,55 zł
Wartość dotacji: 676 652,31 zł


Projekt zakłada instalację solarną składającą się z 200 kolektorów słonecznych, z których pozyskana energia cieplna będzie przeznaczona do podgrzewania wody w otwartych basenach kąpielowych w Boguchwale. Głównym celem projektu jest racjonalizacja gospodarki energetycznej basenów kąpielowych poprzez zainstalowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - kolektorów słonecznych do wspomagania podgrzewu wody w  basenach poprzez unikniecie wspomagania podgrzewania z wykorzystaniem konwencjonalnych źródeł. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia celów takich jak:
  • zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta, gminy, a co za tym idzie również województwa i Polski,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zapobiegniecie szkodliwej emisji CO2 i zanieczyszczeń dzięki rezygnacji z projektu dogrzewania wody z konwencjonalnych źródeł na rzecz ciepła uzyskanego z odnawialnych źródeł energii.

Niniejszy projekt jest w pełni zgodny z celami RPO WP - przyczyni się on przede wszystkim do osiągnięcia celu szczegółowego: "poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizacje przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej i energetycznej" oraz celu działania 2.2 "poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej". Zakładana inwestycja doprowadzi do powstania nowych źródeł pozyskiwania energii cieplnej na potrzeby basenów kąpielowych w Boguchwale i tym samym doprowadzi do rozbudowy i usprawnienia infrastruktury energetycznej w tym obiekcie, a tym samym przyczyni się do realizacji celów RPO.
"Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych"

W ramach projektu: RPO WP, działanie 4.4
Wartość ogółem: 2 141 335 zł
Wartość dotacji: 1 820 134,75 zł


Podstawowym celem niniejszego projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gmin Boguchwała i Lubenia i ich okolic oraz przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym występującym na tym terenie. Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć:
  • rozwój sprawnego i nowoczesnego systemu zapobiegania, ograniczania i likwidowania skutków zagrożeń na terenie gmin Boguchwała i Lubenia,
  • wsparcie struktur odpowiedzialnych za ratownictwo w sytuacji klęsk żywiołowych, zagrożeń technicznych, chemicznych lub ekologicznych,
  • podniesienie sprawności i efektywności jednostek OSP poprzez doposażenie ich w niezbędne pojazdy,
  • zwiększenie możliwości reakcji OSP na zaistniałe zagrożenia, podniesienie stopnia gotowości bojowej jednostek oraz skrócenie czasu dojazdu do wypadków i katastrof,
  • skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie akcji ratunkowej i w konsekwencji zminimalizowanie strat spowodowanych zaistniałym zagrożeniem,
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy i okolic,
  • ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami,
  • efektywniejsze zabezpieczenie przed skutkami katastrof i wypadków.

 


PROJEKTY w 2009 roku:

"Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno-Przyrodnicze"

W ramach programu: PROW 2007-2013
Wartość projektu: 542 958,81 zł
Wartość dotacji: 210 241 zł


Stworzenie Centrum Historyczno-Przyrodniczego w celu zabezpieczenia potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Wola Zgłobieńska, promocja walorów przyrodniczych, kultywowanie regionalnych obrzędów poprzez przygotowywanie regionalnych potraw."Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Zgłobieńskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Niechobrz Granice, Zgłobień Granice w gminie Boguchwała"


W ramach programu: PROW 2007-2013
Nazwa wnioskodawcy: GO-KOM
Wartość projektu: 3 630 157,84 zł
Wartość dotacji: 2 231 654 zł


Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków poprzez przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej."Zakup pojazdu śmieciarki typu Medium na podwoziu dwuosiowym jako usprawnienie systemu zbiórki odpadów"

W ramach programu: PROW 2007-2013
Nazwa wnioskodawcy: GO-KOM
Wartość projektu: 584 685 zł
Wartość dotacji: 200 000 zł


Zakup śmieciarki typu Medium na podwoziu dwuosiowym.

PROJEKTY w 2008 roku:

"Przedszkole dla wszystkich - organizacja punktu przedszkolnego w Nosówce"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1
Wartość projektu: 90 240 zł
Wartość dotacji: 88 841,28 zł


Utworzenie punktu przedszkolnego w Nosówce dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 24 osób. W ramach projektu dofinansowane będzie: prowadzenie zajęć edukacyjnych i korekcyjnych, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup zabawek.

"Przedszkole dziś - lepszy start w dorosłe jutro"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1
Wartość projektu: 96 487,91 zł
Wartość dotacji: 94 673,93 zł


Utworzenie punktu przedszkolnego w Lutoryżu dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 25 osób. W ramach projektu dofinansowane będzie: prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, korekcyjnych, języka angielskiego, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.

"Przedszkolak to brzmi dumnie. Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Boguchwała"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1
Wartość projektu: 99 880 zł
Wartość dotacji: 98 380 zł

 
Wydłużenie czasu pracy przedszkola w Boguchwale o 1,5 h dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 90 osób. W ramach projektu dofinansowane będzie: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, artterapii, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.

"Punkt przedszkolny szansą na pomyślny start w edukacji szkolnej"


W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1
Wartość projektu: 93 648,42 zł
Wartość dotacji: 92 206,23 zł


Utworzenie punktu przedszkolnego w Niechobrzu dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 20 osób. W ramach projektu dofinansowane będzie: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, artterapii, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.

"Bajkowy świat przedszkolaka"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1
Wartość projektu: 99 328,16 zł
Wartość dotacji: 96 328,45 zł


Utworzenie punktu przedszkolnego w Zgłobniu dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie min. 25 osób. W ramach projektu dofinansowane będzie: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, artterapii, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.

"Dobry start lepsze życie"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1
Wartość projektu: 92 563,59 zł
Wartość dotacji: 91 175,09 zł

 
Utworzenie punktu przedszkolnego w Mogielnicy dla dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie min. 20 osób. W ramach projektu dofinansowane będzie: prowadzenie zajęć językowych, korekcyjnych, wychowawczo-edukacyjnych, wynagrodzenie dla nauczycieli, zakup potrzebnego sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych.

"Przedszkole-akademia sukcesu dzieci i rodziców"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.1
Nazwa wnioskodawcy: Zespół Szkół w Niechobrzu
Wartość projektu: 97 791,85 zł
Wartość dotacji: 96 291,85 zł


Utworzenie punktu przedszkolnego w Niechobrzu dla dzieci w wieku 3-5 lat.

"Z mądrą głową do sukcesu! Dziecięco-młodzieżowa Akademia Nauki"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2
Wartość projektu: 210 192,79 zł
Wartość dotacji: 210 192,79 zł


Projekt skierowany jest do 390 uczniów, kształcących się w SP w Zgłobniu, SP nr 1 i 2 w Niechobrzu oraz Gimnazjum w Niechobrzu. Celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz informatyki.

"Chcemy zostać ludźmi sukcesu"


W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2
Wartość projektu: 297 766,76 zł
Wartość dotacji: 297 766,76 zł


Projekt skierowany jest do 300 uczniów, kształcących się w SP w Kieklanówce, SP w Racławówce, Nosówce, Woli Zgłobieńskiej oraz Gimnazjum w Racławówce. Celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz informatyki.

"Dobre wsparcie na starcie"

W ramach programu: PO KL 2007-2013, poddziałanie 9.1.2
Wartość projektu: 282 526,72 zł
Wartość dotacji: 282 526,72 zł


Projekt skierowany jest do 220 uczniów, kształcących się w SP w Lutoryżu, SP w Zarzeczu, Mogielnicy, Boguchwale oraz Gimnazjum w Boguchwale. Celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki.

"Porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Boguchwale"

W ramach programu: RPO WP 2007-2013, działanie 4.1
Wartość projektu: 17 370 145,62 zł
Wartość dotacji: 10 000 000 zł


Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Boguchwała, poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych miejscowości gminy. Inwestycja jest kolejnym z etapów tego procesu i polega na wyposażeniu w sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości: Boguchwała, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Mogielnica oraz Nosówka, a także na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Boguchwała.

"Budowa i przebudowa drogi gminnej Boguchwała-Wisłoczysko"


W ramach programu: RPO WP 2007-2013, działanie 2.1
Wartość projektu: 3 100 405,28 zł
Wartość dotacji: 2 170 283,69 zł


Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie drogi gminnej Boguchwała-Wisłoczysko, którego głównym celem jest zapewnienie i poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów położonych w zasięgu oddziaływania projektu oraz rozbudowa sieci dróg gminnych.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R (542) Niechobrz-Boguchwała w km od 0+000 do 4+558"

W ramach programu: RPO WP 2007-2013, działanie 2.1
Wartość projektu: 6 445 161,96 zł
Wartość dotacji: 3 596 749,11 zł


Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej. W wyniku realizacji projektu poprawi się dostępność drogi krajowej nr 9, przebiegającej przez miejscowość Boguchwała, z którą droga powiatowa nr 1408R ma bezpośrednie połączenie.

"Zgłobień-Zielone-Przymiarki - budowa kanalizacji sanitarnej"

Wartość projektu: 347 065,42 zł
Wartość dofinansowania: 149 532,71 zł

Wniosek na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zgłobień-Zielone-Przymiarki - budowa kanalizacji sanitarnej" w ramach ZPORR złożony został 12.05.2005 r. Pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na brak środków finansowych. Na podstawie uchwały Zarządu Województwa 17 grudnia 2008 r. wniosek pn. "Zgłobień-Zielone-Przymiarki - budowa kanalizacji sanitarnej” został objęty dofinansowaniem w ramach nadkontraktacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (priorytet 3 - Rozwój lokalny). Umowa o dofinansowaniu została podpisana w dniu 18 grudnia 2008 r.

PROJEKTY w 2007 roku:

"Zmiana użytkowania Domu Ludowego w Niechobrzu numer 539 na budynek mieszkalny z częścią handlowo-usługową"

Ministerstwo Budownictwa, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz dopłat
Wartość projektu: 550 869,23 zł
Wartość dotacji: 164 000 zł


PROJEKTY w 2006 roku:

"Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, szansą zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa, w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy"


W ramach programu: ZPORR, działanie 2.3
Wartość projektu: 124 609,20 zł
Wartość dofinansowania: 93 456,90 zł

 
W wyniku realizacji projektu 23 osoby ukończyło kurs prawa jazdy kategorii "C" i 26 osób kurs kategorii "C+E" w tym dwie kobiety.

"Przebudowa drogi gminnej Racławówka-Kielanówka"

W ramach programu: ZPORR, działanie 3.1
Wartość projektu: 695 839,65 zł
Wartość dotacji: 345 000,00 zł


"Elektroniczna gmina Boguchwała - krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich"

W ramach programu: ZPORR
Wartość projektu: 629 930,02 zł
Wartość dotacji: 454 386,76 zł


"Dokończenie budowy sali gimnastycznej oraz biblioteki z czytelnią w Szkole Podstawowej w Lutoryżu"

W ramach programu: ZPORR, poddziałanie 3.5.1
Wartość projektu: 1 098 260,58 zł   
Wartość dotacji: 344 000 zł


PROJEKTY w 2005 roku:

"Organizacja centrum Wsi oraz Ośrodka Kultury Regionalnej w Niechobrzu"


W ramach programu: SPO - "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
Wartość projektu: 715 994 zł
Wartość dotacji: 450 000 zł

 
"Zakup samochodu-śmieciarki na podwoziu dwuosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej 7 m3"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość Projektu: 233 691 zł
Wartość Dotacji: 18 771,90 zł


"Organizacja centrum Wsi oraz Ośrodka Kultury Regionalnej"

W ramach dotacji: Sektorowy Program Operacyjny
Wartość projektu: 715 994 zł
Wartość dotacji: 450 000 zł


PROJEKTY w 2004 roku:

"Budowa drogi gminnej w Zwięczycy"


W ramach programu: SAPARD
Wartość projektu: 129 188 zł
Wartość dotacji: 44 030 zł


"Budowa drogi gminnej w Niechobrzu i Mogielnicy"

W ramach programu: SAPARD
Wartość projektu: 926 965 zł
Wartość dotacji: 376 985 zł

 
"Budowa kanalizacji - Lutoryż"

W ramach programu: SAPARD
Wartość projektu: 2 394 660 zł
Wartość dotacji: 1 196 851 zł


"Budowa kanalizacji - Kielanówka"

W ramach programu: SAPARD
Wartość projektu: 3 314 860 zł
Wartość dotacji: 1 554 006 zł


"Centrum sportu i rekreacji w Mogielnicy"

W ramach programu: SAPARD
Wartość projektu: 539 796 zł
Wartość dotacji: 120 000 zł


"Remont budynku Zespołu szkół w Zwięczycy"

W ramach programu: PAOW
Wartość dotacji: 96 071 zł


PROJEKTY w 2003 roku:

"Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Mogielnicy"

W ramach programu: SAPARD
Wartość projektu: 698 788 zł
Wartość dotacji: 332 762 zł


"Zakup sprzętu do obiektów szkolnych"

W ramach dotacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Wartość projektu: 129 722 zł
Wartość dotacji: 150 000 zł


"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kielanówce"


W ramach dotacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wartość dotacji: 120 000 zł


"Budowa Sali Gimnastycznej w Zgłobniu"

W ramach dotacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Wartość projektu: 1 276 300 zł
Wartość dotacji: 175 000 zł


"Budowa Kotłowni w Racławówce"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 124 114 zł
Wartość dotacji: 21 200 zł


"Remont drogi w Nosówce"

W ramach dotacji: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Wartość projektu: 20 122 zł
Wartość dotacji: 10 000 zł


"Gminne Centrum Informacji"

W ramach dotacji: Wojewódzki Urząd Pracy
Wartość projektu: 66 956 zł
Wartość dotacji: 42 000 zł


PROJEKTY w 2002 roku:

"Budowa kanalizacji w gminie Boguchwała wniosek z ZK Wisłok"


W ramach programu: PHARE
Wartość projektu: 1 471 899 zł
Wartość dotacji: 717 757 zł


"Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Niechobrzu"


W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 150 123 zł
Wartość dotacji: 32 000 zł


"Modernizacja kotłowni w Zwięczycy"

W ramach dotacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Wartość dotacji: 50 000 zł


"Modernizacja kotłowni w Boguchwale"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 105 114,07 zł
Wartość dotacji: 42 800 zł


"Modernizacja Kotłowni w Zwięczycy"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 137 142 zł
Wartość dotacji: 30 044 zł


"Karosaż samochodu OSP Racławówka"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 24 9800 zł
Wartość dotacji: 10 000 zł


"Remont dróg dojazdowych do pól we wsiach Mogielnica, Niechobrz, Wola Zgłobieńska"

W ramach dotacji: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Wartość dotacji: 17 000 zł


"Remont dróg dojazdowych do pól we wsiach Boguchwała, Nosówka, Racławówka"


W ramach dotacji: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Wartość projektu: 35 009 zł
Wartość dotacji: 17 500 zł


"Adaptacja domu dla rodziny z Kazachstanu"

W ramach dotacji: Wojewoda Podkarpacki
Wartość dotacji: 20 435 zł


PROJEKTY w 2001 roku:

"Budowa sali gimnastycznej w Woli Zgłobieńskiej"

W ramach dotacji: Kuratorium Oświaty
Wartość projektu: 1 257 400 zł
Wartość dotacji: 150 000 zł


"Remont drogi gminnej Mogielnica-Niechobrz"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Wartość projektu: 926 964 zł
Wartość dotacji: 23 500 zł


"Adaptacja pomieszczeń WC dla niepełnosprawnych"


W ramach dotacji: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wartość projektu: 9 630 zł
Wartość dotacji: 4 500 zł


"Budowa oświetlenia w Niechobrzu"

W ramach dotacji: Urząd Wojewódzki
Wartość projektu: 49 778 zł
Wartość dotacji: 49 778 zł


"Remont i urządzenie świetlicy w starej szkole w Racławówce"


W ramach dotacji: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Wartość projektu: 60 131 zł
Wartość dotacji: 34 228 zł


"Budowa sali sportowej w Zespole Szkół w Niechobrzu"

Kontrakt Regionalny
Wartość projektu: 2 730 500 zł
Wartość dotacji: 80 000 zł


PROJEKTY w 2000 roku:


"Budowa sali gimnastycznej w Boguchwale"

W ramach dotacji: Kuratorium Oświaty
Wartość dotacji: 140 000,00 zł


"Budowa sali gimnastycznej w Woli Zgłobieńskiej"

W ramach dotacji: Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
Wartość projektu: 1 257 400 zł
Wartość dotacji: 228 000 zł


"Budowa sali gimnastycznej w Niechobrzu"


W ramach dotacji: Urząd Kultury Fizycznej i Sportu
Wartość projektu: 2 730 500 zł
Wartość dotacji: 695 000 zł


"Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 66 939 zł
Wartość dotacji: 12 000 zł


"Budowa kanalizacji we wsi Boguchwała"

W ramach dotacji: Budżet Wojewody
Wartość dotacji: 40 000 zł


"Budowa kanalizacji we wsi Boguchwała"

W ramach dotacji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wartość dotacji: 300 000 zł


"Kanalizacja wsi Lutoryż"


W ramach dotacji: Polsko-Szwajcarska Komisja Środków Złotowych
Wartość projektu: 8 023 740 zł
Wartość dotacji: 120 000 zł


"Remont drogi gminnej w Lutoryżu"

W ramach dotacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Wartość dotacji: 18 000 zł


"Likwidacja barier architektonicznych w SP w Boguchwale"


W ramach dotacji: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wartość dotacji: 5 478 zł


PROJEKTY w 1999 roku:

"Budowa kanalizacji - Zwięczyca"

W ramach dotacji: Agencja restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa
Wartość dotacji: 299 998 zł

"Budowa oświetlenia ul. Technicznej w Boguchwale"


W ramach dotacji: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Wartość dotacji: 92 533 zł

"Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale"


W ramach dotacji: Kuratorium Oświaty
Wartość dotacji: 80 000 zł

"Kanalizacja Gminy Boguchwała cz. 1"

W ramach dotacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 18 506 000 zł
Wartość dotacji: 2 485 000 zł

"Kanalizacja Gminy Boguchwała cz. 2"

W ramach dotacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wartość projektu: 18 506 000 zł
Wartość dotacji: 5 650 000 zł

"Tacy inni, a tacy podobni - współpraca pomiędzy Gminą Boguchwała, a miastem Żowkwa - przyjaźń i partnerstwo"

W ramach programu: INTERREG
Jednostka wdrażająca: GOKiW w Boguchwale
Wartość projektu: 260 585,30 zł
Wartość dofinansowania: 194 790 zł
Okres realizacji projektu: 01.2008-06.2008

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006, Priorytet 2 - "Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej". Działanie 2.1 - "Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego".

"Gospodarze wsi - nowa forma zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa"


W ramach programu: ZPORR, działanie 2.3
Jednostka wdrażająca: GO-KOM Sp. z o.o. w Boguchwale
Wartość projektu: 247 752 zł
Wartość dofinansowania: 163 136 zł


Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców Gminy Boguchwała

Gmina Boguchwała jako partner projektu "Punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie rzeszowskim ziemskim" złożyła wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych wniosek o dofinansowanie. Przedmiotem niniejszego wniosku będzie poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego, w tym Gminy Boguchwała.

 
   
Logowanie
Login
Hasło
Zaloguj  Zapomniałem hasła
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © UM Boguchwała realizacja: ideo, powered by Edito CMS
 
 Serwis został wykonany w ramach Projektu „Elektroniczna gmina Boguchwała -  krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich” który   jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach ZPORR